Algemene voorwaarden.

Financiering Regelen BV beschouwt haar relatie tot een opdrachtgever in de eerste plaats als een vertrouwensrelatie. Daarom geen 'kleine letters', maar heldere algemene voorwaarden.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Financiering Regelen BV en de opdrachtgever (inclusief aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten).

 2. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging of de aanvang van de werkzaamheden door Financiering Regelen BV.

 3. Op verzoek van de opdrachtgever zal Financiering Regelen BV waar mogelijk tijdens de uitvoering van een opdracht opgave van de kosten doen. Een prijsopgave houdt geen rekening met meerwerk in opdracht van de opdrachtgever.

 4. Financiering Regelen BV heeft bij de totstandkoming van financieringen en overige transacties een adviserende en bemiddelende rol. De uiteindelijke beslissing over een financiering of overige transactie is aan de financier en aan de opdrachtgever. Financiering Regelen BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet doorgaan van een financiering of andere transactie, dan wel voor de gevolgen hiervan. Financiering Regelen BV treedt niet op als vertegenwoordiger van de opdrachtgever en gaat dus namens de opdrachtgever geen rechtshandelingen aan.

 5. Financiering Regelen BV baseert haar adviezen op zorgvuldig samengestelde informatie. Voor de gevolgen van eventueel onjuiste informatie is Financiering Regelen BV niet aansprakelijk. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van informatie die zij, schriftelijk of mondeling, aan Financiering Regelen BV vertrekt, en Financiering Regelen BV mag zich zonder eigen onderzoek op die informatie baseren.

 6. De adviezen van Financiering Regelen BV zijn uitsluitend voor de opdrachtgever bedoeld, en alleen de opdrachtgever mag zich bij zijn beslissingen baseren op deze adviezen. De adviezen mogen aan de direct bij een financiering of andere transactie betrokkenen uitsluitend ter informatie worden openbaard.

 7. De overeenkomst tussen Financiering Regelen BV en de opdrachtgever geldt voor onbepaalde tijd, indien niet een
bepaalde tijd is afgesproken. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 4 maanden. Een overeenkomst voor bepaalde tijd of een bepaald project kan niet tussentijds worden opgezegd, maar wel schriftelijk tegen het einde van de overeengekomen periode dan wel de voltooiing van het project en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd niet is opgezegd, wordt zij voortgezet voor eenzelfde duur als de oorspronkelijke.

 8. Financiering Regelen BV stelt alles in het werk voor een juiste uitvoering van de opdracht. Indien de opdrachtgever desondanks bezwaren heeft over het geleverde resultaat, dan zal zij Financiering Regelen BV daarover zo spoedig mogelijk gemotiveerd informeren. In geval van een terecht bezwaar krijgt Financiering Regelen BV een redelijke gelegenheid voor herstel van het geleverde resultaat.

 9. Eventuele aansprakelijkheid van Financiering Regelen BV is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende opdracht. Indien Financiering Regelen BV aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Financiering Regelen BV afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De aansprakelijkheid kan alleen Financiering Regelen BV, en niet tevens haar werknemers persoonlijk betreffen (de werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten). Financiering Regelen BV is ten hoogste aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever. Financiering Regelen BV is niet aansprakelijk voor bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, behoudens voor zo ver dezen Financiering Regelen BV ter zake vrijwaren.

 10. Overeengekomen honorarium of provisie is exclusief omzetbelasting en onkosten. De betalingstermijn is 14 dagen. Over niet tijdig betaalde bedragen is een rente van 7% verschuldigd. Alle kosten in verband met incasso (waaronder het honorarium voor juridisch adviseurs) zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht tot verrekening met of opschorting van haar betalingsverplichting.

 11. De rechter te Utrecht is exclusief bevoegd van enig geschil tussen Financiering Regelen BV en haar opdrachtgever kennis te nemen.

Privacyverklaring

Inleiding
Uw privacy is van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de AVG en andere privacyregelgeving. In deze privacyverklaring informeert Financiering Regelen BV u over de doelen waarvoor Financiering Regelen BV uw persoonsgegevens gebruikt. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen Financiering Regelen BV in acht neemt.

Financiering Regelen BV respecteert de privacy van bezoekers van de website en van hen die in een persoonlijk gesprek persoonsgegevens aan de Financiering Regelen BV adviseur verstrekken. Zodra u aan Financiering Regelen BV persoonsgegevens verstrekt spannen wij ons in om die te beveiligen en vertrouwelijk te behandelen.

Doeleinden
De door u op de website of aan ons fysiek verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van uw financieringsaanvraag (of de andere financiële wensen) die wij voor u verzorgen. Deze persoonsgegevens verstrekken we aan de financieringsinstelling of andere uitvoerder van het financiële product, om u een persoonlijk aanbod te kunnen doen of deze instanties in staat te stellen een oordeel te vormen over de financieringsaanvraag of om met u persoonlijk in gesprek te komen. Indien persoonsgegevens in dit kader worden gedeeld met derden verwijzen wij u naar hun privacy beleid. Financiering Regelen BV zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel.

Om de overeenkomst uit te voeren hebben we deze persoonsgegevens nodig, omdat de financieringsinstelling of geldverstrekker die van ons vraagt. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens zodat we u op de hoogte kunnen houden van de stand van zaken en vragen te beantwoorden.

Wij bewaren deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden rekening met wettelijke verplichtingen en algemene archiefdoeleinden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast gebruiken om u op de hoogte te brengen van (nieuwe) producten of diensten of het verzamelen van (website)statistieken. Wij hebben in dat geval een gerechtvaardigd belang en zullen ook zoveel als mogelijk uw toestemming daarvoor vragen.

Websites van derden
Op onze websites vindt u links naar andere websites. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing Dit geldt ook voor de social media buttons die op onze website staan. Deze websites kunnen een ander privacy beleid hebben waarop wij geen invloed hebben. Deze privacyverklaring geldt alleen voor persoonsgegevens die u aan Financiering Regelen BV (persoonlijk of via de website) verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van uw gegevens.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U hebt de volgende rechten:

 1. een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen;
 2. de inzage in uw persoonsgegevens;
 3. het corrigeren van terechte fouten;
 4. het verwijderen van verouderde gegevens;
 5. het intrekken van toestemming;
 6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en
 7. het overdragen van uw gegevens naar een derde.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Diversen
De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door Financiering Regelen BV aangepast worden. Op deze privacy verklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegd rechter te Leeuwarden.

Contactgegevens
Uw vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Financiering Regelen BV kunt u stellen via info@financiering-regelen.nl of 030 – 6586818. Contactpersoon privacy: G.R. Böcker